Navigation


ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

๑.ความเป็นมา

ก. พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ ประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อ ๑๐ ก.พ.๒๔๙๗ ซึ่งถือว่าเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
ข. พ.ศ. ๒๕๐๔ มีการแก้ไข พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ ให้ กองอาสารักษาดินแดน ขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม ร่วมกัน โดยมติ ครม. เมื่อ ๑๗ ต.ค.๒๕๐๔ มอบหมายให้ กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ดังนี้.
๑) กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการฝึก และการวางแผนการฝึกหน่วย อาสารักษาดินแดน แทน กระทรวงมหาดไทย
๒) เรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฝึก เช่น การเรียกพล, การทะเบียนพล คงอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยตามเดิม
๓) งบประมาณในการดำเนินการฝึก คงใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย

๒. สน.ฝอท.บก.อส.รด.

จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๗ เดิม ใช้ชื่อว่า สำนักงานที่ปรึกษา กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่ง ทบ.ได้อนุมัติให้มีอัตราการจัดเฉพาะกิจที่ ๒๗๐๐ เป็นอัตรากำลังพลพิเศษฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กสร.ทบ. (นรด.ในปัจจุบัน) เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน กิจการ อส. ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๘ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร บก.อส.

๓. ภารกิจและหน้าที่ ของ สน.ฝอท.บก.อส.รด.

ก. ควบคุมอำนวยการประสานงานและกำกับดูแล จนท.โครงฝ่ายทหาร
ข. ให้ข้อเสนอแนะเรื่องกำลังพล, การข่าว, ยุทธการและการฝึก, การส่งกำลังบำรุง, การจัดตั้งหน่วย และการศึกษา
ค. ตรวจเยี่ยม กำกับดูแล ให้ความร่วมมือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัด และฝ่ายต่าง ๆ ของ บก.อส.

๔. ความรับผิดชอบของ สน.ฝอท.บก.อส.รด. ในระดับกระทรวง

ก. เป็นที่ปรึกษาของ กองอาสารักษาดินแดน
ข. เป็นหน่วยประสานงานระหว่างส่วนราชการทั้ง ๒ กระทรวง (กห.และ มท.) ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงหน่วยปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
ค. เป็นหน่วยกระตุ้นการพัฒนา อส. เนื่องจากสามารถจัดให้มีการหารือในระดับคณะกรรมการกลางได้

๕. บทบาทของ สน.ฝอท.บก.อส.รด.

ก. เป็นผู้แทนของกระทรวงกลาโหม ในการทำหน้าที่ควบคุม และกำกับดูแลกิจกรรม อส. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ข. เป็นฝ่ายอำนวยการของ บก.อส. ในการให้คำปรึกษา แนะนำ ในกิจการ อส.ทั้งปวง และช่วยประสานงานกับฝ่ายทหาร
ค. เป็นฝ่ายอำนวยการของ ทบ. ตามอนุมัติหลักการให้ กสร.ทบ. (สน.ฝอท.บก.อส.รด.) ทำหน้าที่ควบคุมนโยบายของ ทบ. และควบคุม กำกับดูแล จนท.โครงฝ่ายทหาร
ง. เป็นตัวแทนของ กอ.รมน. ในการควบคุม กำกับดูแลและรับผิดชอบ จนท.โครงฝ่ายทหาร ทั้งกองทัพบก และกองทัพเรือ

รายนามอดีตผู้บังคับบัญชา สน.ฝอท.บก.อส.รด.

๑. พล.ต.พัฒน์ เดชา ๒๕๑๖ - ๒๕๑๖
๒. พ.อ.พร นวมะรัตน์ ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗
๓. พ.อ.สมบูรณ์ นารถศิลป์ ๒๕๑๗ - ๒๕๒๐
๔. พ.อ.วิจักร นิลจุลกะ ๒๕๒๐ - ๒๕๒๒
๕. พ.อ.วิโรจน์ แสงสนิท ๒๕๒๒ - ๒๕๒๔
๖. พ.อ.เลขา เฉลิมแสนยากร ๒๕๒๔ - ๒๕๒๕
๗. พ.อ.สมศักดิ์ ศิริชุ่ม ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖
๘. พ.อ.ชิต เศวตมาลย์ ๒๕๒๖ - ๒๕๓๐
๙. พ.อ.จิโรจน์ นุตาลัย ๒๕๓๐ - ๒๕๓๖
๑๐. พ.อ.สันต์ สุดใจ ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗
๑๑. พ.อ.รุ่งโรจน์ ธัญญสิริ พ.ย.๒๕๓๗ - ก.ค.๒๕๓๘
๑๒. พ.อ.อนันต์ ยั่งยืน ก.ค.๒๕๓๘ - ต.ค.๒๕๔๐
๑๓. พ.อ.ณรงค์ เอี่ยมหิรัญ ต.ค.๒๕๔๐ - ต.ค.๒๕๔๕
๑๔. พ.อ.วิมล ชูดวง ต.ค.๒๕๔๕ - พ.ค.๒๕๔๖
๑๕. พ.อ.สุรชัย ศุภวัชระ พ.ค.๒๕๔๖ - พ.ย.๒๕๔๘
๑๖. พ.อ.วิเชียร ศรีแก่นวงษ์ พ.ย.๒๕๔๘ - ต.ค.๒๕๕๐
๑๗. พ.อ.อรุณ สนิท ต.ค.๒๕๕๐ - เม.ย.๒๕๕๒
๑๘. พ.อ.ทนง น้ำวล เม.ย.๒๕๕๒ - พ.ค.๒๕๕๕
๑๙. พ.อ.วิเนตร เนาวราช พ.ค. ๒๕๕๕ - ต.ค.๒๕๕๖
๒๐. พ.อ.วรภพ ถาวรแก้ว ต.ค.๒๕๕๖ - ปัจจุบัน

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.วรภพ ถาวรแก้ว

พ.อ.สถาพร สุขสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.)


เว็บไซต์แนะนำ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง