Navigation


ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ที่อยู่ 1277/1 สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร บก.อส.
ถนนพหลโนธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
หมายเลขโทรศัพท์ 02 279 3008 ต่อ 509

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.วรภพ ถาวรแก้ว

พ.อ.สถาพร สุขสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.)


เว็บไซต์แนะนำ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง