Navigation


ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ผังการจัด , ภารกิจ , การแบ่งหน้าที่ และอัตรากำลังพล ตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ

๑. ผังการจัด (การจัดเฉพาะกิจ)


๒. ภารกิจ มีหน้าที่
๒.๑. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และ กำกับการเกี่ยวกับ กำลังพล ในอัตรากำลังพลพิเศษ นรด. สนับสนุนกิจการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย
๒.๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการจัด การฝึกศึกษา และการปฏิบัติภารกิจของผู้บังคับบัญชา และ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้สามารถสนับสนุนเจ้าพนักงานปกครอง ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
๒.๓. ประสานให้ข้อเสนอแนะช่วยเหลือ กองอาสารักษาดินแดน ในเรื่องกำลังพล การข่าว ยุทธการและการฝึก การส่งกำลังบำรุง การจัดตั้งหน่วย การศึกษาอบรม และ การพัฒนากิจการอาสารักษาดินแดน ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็น
๒.๔. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการเก็บรักษา การปรนนิบัติบำรุง การควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ของ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

๓. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ (การจัดเฉพาะกิจ)
๓.๑ แผนกธุรการและกำลังพล
๓.๑.๑. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ เลื่อน ลด ปลด ย้าย โอน และออกจากประจำการ ของกำลังพลในอัตรากำลังพลพิเศษ
๓.๑.๒. จัดทำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ทำเนียบกำลังพลของอัตรากำลังพลพิเศษ และรายงานยอดกำลังพลตามระยะเวลา
๓.๑.๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนด และ รักษาระเบียบวินัย การพิจารณาความผิด การสวัสดิการ การพิจารณาบำเหน็จประจำปี การปูนบำเหน็จในเวลาปกติ และ ฉุกเฉิน
๓.๑.๔. บันทึก และ ดำเนินการควบคุมยอดกำลังพล สมาชิก อส.
๓.๑.๕. ดำเนินงาน ด้านการสารบรรณ และ ธุรการทั่วไป
๓.๑.๖. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๓.๒ แผนกยุทธการและการข่าว
๓.๒.๑. ประสานและกำกับการ การปฏิบัติการของ ร้อย. อส.จ. ต่าง ๆ
๓.๒.๒. ประสานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการพัฒนาขีดความสามารถของ สมาชิก อส. เพื่อใช้ในการปฏิบัติการจิตวิทยา และ การข่าว และ การปฏิบัติการพิเศษอื่น ๆ
๓.๒.๓. วางแผนอำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการดำเนินการฝึก ศึกษา หลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ บก.อส. ร้องขอให้ ทบ. สนับสนุนในเรื่อง การฝึกอบรม รวมทั้งกำกับดูแลการฝึกทบทวน อื่นๆ
๓.๒.๔. กำหนดพัฒนาระเบียบปฏิบัติประจำ สำหรับงานด้านการข่าว ด้านยุทธการ และ ด้านกิจการพลเรือนที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๕. ตรวจและกำกับการแก้ไขการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใน ร้อย. อส.จ. ต่างๆ
๓.๒.๖. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๓.๓ แผนกส่งกำลังบำรุง มีหน้าที่
๓.๓.๑. ประสานและกำกับการ การปฏิบัติการของ ร้อย. อส.จ. ต่าง ๆ
๓.๓.๒. ประสานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการการส่งกำลังบำรุง
๓.๓.๓. วางแผนอำนวยการ ประสานงานกำกับดูแลการใช้และการซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับ ร้อย.อส.จ.
๓.๓.๔ วางแผนอำนวยการ ประสานงานและกำกับดูแลการเก็บรักษาและการควบคุมทางบัญชีอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับ ร้อย.อส.จ.
๓.๓.๕. ควบคุมการจัดทำบัญชีสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย
๓.๓.๖. ตรวจและกำกับการปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุงของหน่วย
๓.๓.๗. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.วรภพ ถาวรแก้ว

พ.อ.สถาพร สุขสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.)


เว็บไซต์แนะนำ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง