Navigation


ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนากิจการอาสารักษาดินแดน ให้มีความเข้มแข็ง
สามารถปฎิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


พันธกิจ

ให้คำปรึกษา และกำกับดูแลการดำเนินงานของกองร้อยอาสารักษาดินแดน
ประสานงานในการสนับสนุนการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนและสนับสนุนการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.วรภพ ถาวรแก้ว

พ.อ.สถาพร สุขสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.)


เว็บไซต์แนะนำ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง