Navigation


ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันที่ ๖ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ สน.ฝอท.บก.อส.นรด.กระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด. ระหว่าง พล.ต.ดนู กฤตลักษณ์ กับ พ.อ.สถาพร สุขสมบูรณ์ ณ ห้องปฏิบัติงาน หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๖๐๐ พ.อ.สถาพร สุขสมบูรณ์ หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด. ทำการฝึกศิลปะการป้องกันตัวให้กับสมาชิก อส. สังกัด ร้อย.ปพ.๑ มท. และ ร้อย.บก.บร.๑ ณ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
วันอังคารที่ ๖ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๔๐๐ – ๑๖๐๐ พล.ต.สนิธชนก สังขจันทร์ รอง ผบ.นรด. และคณะ ตรวจเยี่ยม สน.ฝอท.บก.อส.นรด. ณ บก.อส. โดยมี นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา ผอ.สน.อส. ให้การต้อนรับ

วันศุกร์ที่ ๙ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ศสร. โดยมี นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ร.อปค. เป็นประธานในพิธีฯ

ห้วงตั้งแต่วันที่ ๒๒ พ.ย. – ๒๕ ธ.ค.๖๑ สน.ฝอท.บก.อส.นรด.จัดกำลังพลเป็นคณะอนุกรรมการร่วมกับ บก.อส. เดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบผลงานของกองร้อย อส. ต่าง ๆ จำนวน ๒๔ กองร้อย ที่เสนอผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการพิจารณาเสนอเป็นกองร้อย อส. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน/จก.ยก.ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยม สน.ฝอท.บก.อส.นรด.เพื่อติดตามความคืบหน้าและความทันสมัยเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของคณะอนุกรรมการกองอาสารักษาดินแดน ณ บก.อส. โดยมี นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ร.อปค.ให้การต้อนรับ

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.อินทรา กานุวงษ์

พ.อ.สถาพร สุขสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.)


เว็บไซต์แนะนำ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง