Navigation


ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

วันที่ ๖ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ สน.ฝอท.บก.อส.นรด.กระทำพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด. ระหว่าง พล.ต.ดนู กฤตลักษณ์ กับ พ.อ.สถาพร สุขสมบูรณ์ ณ ห้องปฏิบัติงาน หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.

 
 
 
 
 
 
 
 ผู้บังคับบัญชา

พ.อ. สถาพร สุขสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.)


เว็บไซต์แนะนำ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง