Navigation


ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๖๐๐ พ.อ.สถาพร สุขสมบูรณ์ หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด. ทำการฝึกศิลปะการป้องกันตัวให้กับสมาชิก อส. สังกัด ร้อย.ปพ.๑ มท. และ ร้อย.บก.บร.๑ ณ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

 
 
 
 
 
 
 
 ผู้บังคับบัญชา

พ.อ. สถาพร สุขสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.)


เว็บไซต์แนะนำ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง