Navigation


ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

วันศุกร์ที่ ๙ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ศสร. โดยมี นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ร.อปค. เป็นประธานในพิธีฯ

 
 
 
 
 ผู้บังคับบัญชา

พ.อ. สถาพร สุขสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.)


เว็บไซต์แนะนำ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง