Navigation


ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ห้วงตั้งแต่วันที่ ๒๒ พ.ย. – ๒๕ ธ.ค.๖๑ สน.ฝอท.บก.อส.นรด.จัดกำลังพลเป็นคณะอนุกรรมการร่วมกับ บก.อส. เดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบผลงานของกองร้อย อส. ต่าง ๆ จำนวน ๒๔ กองร้อย ที่เสนอผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการพิจารณาเสนอเป็นกองร้อย อส. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้บังคับบัญชา

พ.อ. สถาพร สุขสมบูรณ์
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(หน.สน.ฝอท.บก.อส.นรด.)


เว็บไซต์แนะนำ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง